از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SetDiff1D

#include <array_ops.h>

تفاوت بین دو لیست اعداد یا رشته ها را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به لیست x و لیست y ، این عملیات لیستی out برمی گرداند که نشان دهنده تمام مقادیری است که در x اما در y . لیست بازگشته out است در همان جهت که اعداد در نظر می رسد طبقه بندی شده اند x (تکراری حفظ). این عملیات همچنین یک لیست idx برمی گرداند که موقعیت هر عنصر out را در x . به عبارت دیگر:

out[i] = x[idx[i]] for i in [0, 1, ..., len(out) - 1]

به عنوان مثال ، با توجه به این ورودی:

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [1, 3, 5]

این عملیات برمی گردد:

out ==> [2, 4, 6]
idx ==> [1, 3, 5]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • x: 1-D ارزشهایی که باید حفظ شود.
 • y: 1-D مقادیر برای حذف

بازده:

 • Output : 1-D مقادیر موجود در x اما در y .
 • IDX Output : 1-D x مقادیر x در out حفظ می out .

سازندگان و ویرانگران

SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const SetDiff1D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

idx
operation
out

توابع استاتیک عمومی

OutIdx (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SetDiff1D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SetDiff1D .

صفات عمومی

idx

::tensorflow::Output idx

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const SetDiff1D::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

OutIdx

Attrs OutIdx(
 DataType x
)