جریان تنسور:: عملیات:: SetDiff1D

#include <array_ops.h>

تفاوت بین دو لیست اعداد یا رشته ها را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک لیست x و یک لیست y ، این عملیات لیستی را out برمی گرداند که نشان دهنده تمام مقادیری است که در x هستند اما در y نیستند. لیست out به همان ترتیبی که اعداد در x ظاهر می شوند مرتب می شوند (تکراری ها حفظ می شوند). این عملیات همچنین یک لیست idx را برمی گرداند که موقعیت هر عنصر out را در x نشان می دهد. به عبارت دیگر:

out[i] = x[idx[i]] for i in [0, 1, ..., len(out) - 1]

به عنوان مثال، با توجه به این ورودی:

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [1, 3, 5]

این عملیات برمی گردد:

out ==> [2, 4, 6]
idx ==> [1, 3, 5]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • x: 1-D. ارزش هایی که باید حفظ شوند.
 • y: 1-D. ارزش هایی که باید حذف شوند

برمی گرداند:

 • Output : 1-D. مقادیر در x وجود دارد اما در y وجود ندارد.
 • idx Output : 1-D. موقعیت های مقادیر x در out حفظ می شوند.

سازندگان و ویرانگرها

SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const SetDiff1D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

idx
operation
out

توابع استاتیک عمومی

OutIdx (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SetDiff1D:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SetDiff1D .

صفات عمومی

idx

::tensorflow::Output idx

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const SetDiff1D::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

OutIdx

Attrs OutIdx(
 DataType x
)