جریان تنسور:: عملیات:: StringJoin:: Attrs

#include <string_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringJoin .

خلاصه

صفات عمومی

separator_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رشته، جداکننده پیوستن اختیاری.

صفات عمومی

جداکننده_

StringPiece tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::separator_ = ""

توابع عمومی

جداکننده

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

رشته، جداکننده پیوستن اختیاری.

پیش‌فرض به ""