جریان تنسور:: عملیات:: StringJoin

#include <string_ops.h>

رشته های موجود در لیست داده شده از تانسورهای رشته را به یک تانسور متصل می کند.

خلاصه

با جداکننده داده شده (پیش فرض یک جداکننده خالی است).

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی ها: لیستی از تانسورهای رشته ای. تانسورها باید همگی یک شکل باشند یا اسکالر باشند. اسکالرها ممکن است مخلوط شوند. اینها به شکل ورودی های غیر اسکالر پخش خواهند شد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • جداکننده: رشته، جداکننده پیوستن اختیاری.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringJoin::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Separator (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringJoin:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringJoin .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringJoin

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

StringJoin

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  const StringJoin::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

جداکننده

Attrs Separator(
  StringPiece x
)