از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringJoin

#include <string_ops.h>

رشته ها را در لیست داده شده از سنسورهای رشته به یک تنسور متصل می کند.

خلاصه

با جداکننده داده شده (پیش فرض یک جداکننده خالی است).

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • inputs: لیستی از سنسورهای رشته ای. تنسورها باید همه شکل یکسانی داشته باشند یا مقیاس پذیر باشند. مقیاس ممکن است مخلوط شود. اینها به شکل ورودی های غیر مقیاس پخش می شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • جدا کننده: رشته ، جدا کننده اتصال اختیاری.

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringJoin::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Separator (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringJoin :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringJoin .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringJoin

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

StringJoin

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  const StringJoin::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

جدا کننده

Attrs Separator(
  StringPiece x
)