جریان تنسور:: عملیات:: StringToNumber:: Attrs

#include <parsing_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringToNumber .

خلاصه

صفات عمومی

out_type_ = DT_FLOAT
DataType

توابع عمومی

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نوع عددی برای تفسیر هر رشته در string_tensor به عنوان.

صفات عمومی

خارج_نوع_

DataType tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::out_type_ = DT_FLOAT

توابع عمومی

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::OutType(
  DataType x
)

نوع عددی برای تفسیر هر رشته در string_tensor به عنوان.

پیش‌فرض DT_FLOAT است