جریان تنسور:: عملیات:: StringToNumber

#include <parsing_ops.h>

هر رشته در تانسور ورودی را به نوع عددی مشخص شده تبدیل می کند.

خلاصه

(توجه داشته باشید که سرریز int32 منجر به خطا می شود در حالی که سرریز float منجر به یک مقدار گرد می شود.)

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • out_type: نوع عددی برای تفسیر هر رشته در string_tensor به صورت.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor)
StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, const StringToNumber::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringToNumber:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringToNumber .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor
)

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  const StringToNumber::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
  DataType x
)