از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringToNumber

#include <parsing_ops.h>

هر رشته در Tensor ورودی را به نوع عددی مشخص تبدیل می کند.

خلاصه

(توجه داشته باشید که سرریز int32 منجر به خطا می شود در حالی که سرریز شناور منجر به مقدار گرد می شود.)

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • out_type: نوع عددی برای تفسیر هر رشته در string_tensor به عنوان.

بازده:

  • Output : یک تانسور از همان شکل به عنوان ورودی string_tensor .

سازندگان و ویرانگران

StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor)
StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, const StringToNumber::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringToNumber :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringToNumber .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor
)

StringToNumber

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  const StringToNumber::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
  DataType x
)