جریان تنسور:: عملیات:: TFRecordReader:: Attrs

#include <io_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TFRecordReader .

خلاصه

صفات عمومی

compression_type_ = ""
StringPiece
container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض به "".
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود.

صفات عمومی

فشرده سازی_نوع_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::compression_type_ = ""

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::container_ = ""

اشتراک_نام_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::shared_name_ = ""

توابع عمومی

نوع فشرده سازی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

پیش‌فرض به "".

ظرف

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد.

در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

پیش‌فرض به ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود.

در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

پیش‌فرض به ""