جریان تنسور:: عملیات:: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

خواننده ای که رکوردها را از فایل TensorFlow Records خروجی می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • ظرف: اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
  • shared_name: اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

برمی گرداند:

  • Output : دسته ای برای ارجاع به Reader.

سازندگان و ویرانگرها

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TFRecordReader:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TFRecordReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خواننده_دسته

::tensorflow::Output reader_handle

توابع عمومی

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع فشرده سازی

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)