از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

خواننده ای که رکوردها را از پرونده TensorFlow Records خارج می کند.

خلاصه

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • ظرف: اگر خالی نباشد ، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
  • shared_name: اگر خالی نباشد ، این خواننده در سطل داده شده با این نام_ نامگذاری شده نامگذاری می شود. در غیر این صورت ، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

بازده:

  • Output : دسته ای که به Reader ارجاع می شود.

سازندگان و ویرانگران

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TFRecordReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دست_خواننده

::tensorflow::Output reader_handle

کارکردهای عمومی

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع فشرده سازی

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

کانتینر

Attrs Container(
  StringPiece x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)