جریان تنسور:: عملیات:: TakeManySparseFromTensorsMap:: Attrs

#include <sparse_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TakeManySparseFromTensorsMap .

خلاصه

صفات عمومی

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام کانتینر برای SparseTensorsMap که توسط این عملیات خوانده می شود.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات خوانده می شود.

صفات عمومی

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::container_ = ""

اشتراک_نام_

StringPiece tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

توابع عمومی

ظرف

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

نام کانتینر برای SparseTensorsMap که توسط این عملیات خوانده می شود.

پیش‌فرض به ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

نام مشترک SparseTensorsMap که توسط این عملیات خوانده می شود.

نباید خالی باشد؛ در عوض باید از shared_name یا نام عملیات منحصربه‌فرد Op استفاده شود که SparseTensorsMap اصلی را ایجاد کرده است.

پیش‌فرض به ""