جریان تنسور:: عملیات:: TemporaryVariable:: Attrs

#include <state_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TemporaryVariable .

خلاصه

صفات عمومی

var_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

VarName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام مورد استفاده برای منبع متغیر موقت را لغو می کند.

صفات عمومی

var_name_

StringPiece tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::var_name_ = ""

توابع عمومی

VarName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::VarName(
  StringPiece x
)

نام مورد استفاده برای منبع متغیر موقت را لغو می کند.

مقدار پیش‌فرض نام عملیات موقت متغیر است (که تضمین شده منحصر به فرد است).

پیش‌فرض به ""