جریان تنسور:: عملیات:: متغیر موقت

#include <state_ops.h>

تانسوری را برمی‌گرداند که ممکن است جهش یافته باشد، اما فقط در یک مرحله باقی می‌ماند.

خلاصه

این یک عملیات آزمایشی فقط برای استفاده داخلی است و امکان استفاده از آن به روش های ناامن وجود دارد. تا زمانی که خطرات آن را کاملاً درک نکرده اید، استفاده نکنید.

این مسئولیت تماس گیرنده است که اطمینان حاصل کند که "ref" در نهایت به یک عملیات منطبق با " DestroyTemporaryVariable " پس از تکمیل همه استفاده های دیگر ارسال می شود.

یک ref را به حالت تانسور خروجی می دهد تا بتوان آن را خواند یا اصلاح کرد.

به عنوان مثال var = state_ops._temporary_variable([1, 2], types.float_) var_name = var.op.name var = state_ops.assign(var, [[4.0, 5.0]]) var = state_ops.assign_add(var, [[ 6.0، 7.0]] نهایی = state_ops._destroy_temporary_variable(var، var_name=var_name)

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shape: شکل تانسور متغیر.
 • dtype: نوع عناصر در تانسور متغیر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • var_name: نام مورد استفاده برای منبع متغیر موقت را لغو می کند. مقدار پیش‌فرض نام عملیات موقت متغیر است (که تضمین شده منحصر به فرد است).

برمی گرداند:

 • Output : اشاره به تانسور متغیر.

سازندگان و تخریب کنندگان

TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const TemporaryVariable::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

VarName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TemporaryVariable:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TemporaryVariable .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مرجع

::tensorflow::Output ref

توابع عمومی

متغیر موقت

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

متغیر موقت

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const TemporaryVariable::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

VarName

Attrs VarName(
 StringPiece x
)