از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: موقت متغیر

#include <state_ops.h>

تنسوری را برمی گرداند که ممکن است جهش یافته باشد ، اما فقط در یک مرحله باقی می ماند.

خلاصه

این یک عمل آزمایشی فقط برای مصارف داخلی است و استفاده از این گزینه به روش های ناامن امکان پذیر است. استفاده نکنید مگر اینکه کاملا خطرات را درک کنید.

این مسئولیت تماس گیرنده است که اطمینان حاصل کند که "ref" در نهایت پس از پایان سایر کاربردها ، به گزینه " DestroyTemenVariable " منطبق منتقل می شود.

یک ref را به حالت tensor منتقل می کند بنابراین ممکن است خوانده یا اصلاح شود.

به عنوان مثال var = state_ops._timate_variable ([1 ، 2] ، types.float_) var_name = var.op.name var = state_ops.assign (var ، [[4.0 ، 5.0]]) var = state_ops.assign_add (var ، [[ 6.0 ، 7.0]]) نهایی = state_ops._destroy_tagram_variable (var ، var_name = var_name)

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • shape: شکل تانسور متغیر است.
 • dtype: نوع عناصر در تنسور متغیر است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • var_name: نام استفاده شده برای منبع متغیر موقت را لغو می کند. مقدار پیش فرض نام گزینه " Tem დროVariable " است (که منحصر به فرد است).

بازده:

 • Output : اشاره به تنسور متغیر است.

سازندگان و ویرانگران

TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
TemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const TemporaryVariable::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

VarName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TemachedVariable :: Attrs

بنگاه مشخصه اختیاری برای TemporaryVariable .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مرجع

::tensorflow::Output ref

کارکردهای عمومی

موقت متغیر

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

موقت متغیر

 TemporaryVariable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const TemporaryVariable::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

VarName

Attrs VarName(
 StringPiece x
)