جریان تنسور:: عملیات:: DestroyTemporaryVariable

#include <state_ops.h>

متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.

خلاصه

خروجی را روی مقدار Tensor که با «ref» به آن اشاره شده است تنظیم می کند، سپس متغیر موقتی به نام «var_name» را از بین می برد. همه کاربردهای دیگر «ref» باید قبل از این عملیات اجرا شده باشند. این معمولاً با زنجیر کردن ref از طریق هر عملیات اختصاصی یا با استفاده از وابستگی‌های کنترلی به دست می‌آید.

مقدار نهایی تانسور را که با "ref" به آن اشاره شده است را خروجی می دهد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ref: اشاره به تانسور متغیر موقت.
  • var_name: نام متغیر موقت، معمولاً نام منطبق بر " TemporaryVariable " op.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور مقدار.

سازندگان و ویرانگرها

DestroyTemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, StringPiece var_name)

صفات عمومی

operation
value

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش

::tensorflow::Output value

توابع عمومی

DestroyTemporaryVariable

 DestroyTemporaryVariable(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  StringPiece var_name
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const