از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DestroyTemenVariable

#include <state_ops.h>

متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.

خلاصه

مقدار خروجی را به مقدار تنسور نشان داده شده توسط "ref" تنظیم می کند ، سپس متغیر موقت موسوم به "var_name" را از بین می برد. همه کاربردهای دیگر "ref" باید قبل از این عمل اجرا شده باشند. این امر به طور معمول با زنجیر زدن به ref از طریق هر عمل اختصاص یا با استفاده از وابستگی های کنترل حاصل می شود.

مقدار نهایی تانسور نشان داده شده توسط "ref" را تولید می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ref: اشاره ای به تانسور متغیر موقتی است.
  • var_name: نام متغیر موقت، معمولا به نام تطبیق، TemporaryVariable عملیات.

بازده:

  • Output : تانسور مقدار.

سازندگان و ویرانگران

DestroyTemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, StringPiece var_name)

صفات عمومی

operation
value

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مقدار

::tensorflow::Output value

کارکردهای عمومی

DestroyTemenVariable

 DestroyTemporaryVariable(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  StringPiece var_name
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const