جریان تنسور:: عملیات:: TensorArray:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorArray .

خلاصه

صفات عمومی

clear_after_read_ = true
bool
dynamic_size_ = false
bool
element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape
identical_element_shapes_ = false
bool
tensor_array_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

ClearAfterRead (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست (پیش‌فرض)، تانسورها در TensorArray پس از خواندن پاک می‌شوند.
DynamicSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک بولی که تعیین می‌کند آیا نوشته‌های روی TensorArray مجاز به افزایش اندازه هستند یا خیر.
ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
شکل مورد انتظار یک عنصر، اگر شناخته شود.
IdenticalElementShapes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست است (پیش‌فرض نادرست است)، انتظار می‌رود که تمام عناصر موجود در TensorArray دارای اشکال یکسان باشند.
TensorArrayName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نام مورد استفاده برای منبع tensor_array موقت را لغو می کند.

صفات عمومی

روشن_بعد_خواندن_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::clear_after_read_ = true

اندازه_دینامیک

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::dynamic_size_ = false

عنصر_شکل_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

یکسان_اشکال_عنصر_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::identical_element_shapes_ = false

tensor_array_name_

StringPiece tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::tensor_array_name_ = ""

توابع عمومی

ClearAfterRead

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ClearAfterRead(
  bool x
)

اگر درست (پیش‌فرض)، تانسورها در TensorArray پس از خواندن پاک می‌شوند.

این کار معنایی خواندن چندگانه را غیرفعال می کند، اما اجازه می دهد تا حافظه زودهنگام آزاد شود.

پیش فرض ها به درست است

DynamicSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::DynamicSize(
  bool x
)

یک بولی که تعیین می‌کند آیا نوشته‌های روی TensorArray مجاز به افزایش اندازه هستند یا خیر.

به طور پیش فرض، این مجاز نیست.

پیش فرض به نادرست

شکل عنصر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

شکل مورد انتظار یک عنصر، اگر شناخته شود.

برای اعتبارسنجی اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل به طور کامل مشخص نشده باشد، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر یک خطا است.

پیش فرض به

IdenticalElementSapes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::IdenticalElementShapes(
  bool x
)

اگر درست است (پیش‌فرض نادرست است)، انتظار می‌رود که تمام عناصر موجود در TensorArray دارای اشکال یکسان باشند.

این به رفتارهای خاصی اجازه می دهد، مانند بررسی پویا برای اشکال ثابت در نوشتن، و قادر به پر کردن تانسورهای صفر با شکل مناسب در پشته حتی اگر ویژگی element_shape به طور کامل تعریف نشده باشد.

پیش فرض به نادرست

TensorArrayName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::TensorArrayName(
  StringPiece x
)

نام مورد استفاده برای منبع tensor_array موقت را لغو می کند.

مقدار پیش‌فرض نام عملیات « TensorArray » است (که تضمین شده منحصر به فرد است).

پیش‌فرض به ""