جریان تنسور:: عملیات:: TensorArray

#include <data_flow_ops.h>

آرایه ای از تانسورها با اندازه معین.

خلاصه

نوشتن داده از طریق Write و خواندن از طریق Read یا Pack.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • اندازه: اندازه آرایه.
 • dtype: نوع عناصر موجود در آرایه_تانسور.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • element_shape: شکل مورد انتظار یک عنصر، در صورت شناخته شدن. برای اعتبارسنجی اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل به طور کامل مشخص نشده باشد، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر یک خطا است.
 • dynamic_size: یک بولی که تعیین می کند آیا نوشته های موجود در TensorArray مجاز به افزایش اندازه هستند یا خیر. به طور پیش فرض، این مجاز نیست.
 • clear_after_read: اگر درست (پیش‌فرض)، تانسورها در TensorArray پس از خواندن پاک می‌شوند. این کار معنایی خواندن چندگانه را غیرفعال می کند، اما اجازه می دهد تا حافظه زودهنگام آزاد شود.
 • identical_element_shapes: اگر true (پیش‌فرض نادرست است)، انتظار می‌رود که تمام عناصر موجود در TensorArray دارای اشکال یکسان باشند. این به رفتارهای خاصی اجازه می دهد، مانند بررسی پویا برای اشکال ثابت در نوشتن، و قادر به پر کردن تانسورهای صفر با شکل مناسب در پشته حتی اگر ویژگی element_shape به طور کامل تعریف نشده باشد.
 • tensor_array_name: نام مورد استفاده برای منبع موقت tensor_array را لغو می کند. مقدار پیش‌فرض نام عملیات « TensorArray » است (که تضمین شده منحصر به فرد است).

برمی گرداند:

 • دسته Output : دستگیره TensorArray .
 • جریان Output : اسکالر مورد استفاده برای کنترل جریان گرادیان.

سازندگان و ویرانگرها

TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype)
TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype, const TensorArray::Attrs & attrs)

صفات عمومی

flow
handle
operation

توابع استاتیک عمومی

ClearAfterRead (bool x)
DynamicSize (bool x)
ElementShape (PartialTensorShape x)
IdenticalElementShapes (bool x)
TensorArrayName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TensorArray:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorArray .

صفات عمومی

جریان

::tensorflow::Output flow

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype
)

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype,
 const TensorArray::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ClearAfterRead

Attrs ClearAfterRead(
 bool x
)

DynamicSize

Attrs DynamicSize(
 bool x
)

شکل عنصر

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)

IdenticalElementSapes

Attrs IdenticalElementShapes(
 bool x
)

TensorArrayName

Attrs TensorArrayName(
 StringPiece x
)