از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: آرایه Tensor

#include <data_flow_ops.h>

آرایه ای از سنسورها با اندازه داده شده.

خلاصه

نوشتن داده ها از طریق نوشتن و خواندن از طریق Read یا Pack.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • size: اندازه آرایه.
 • dtype: نوع عناصر موجود در آرایه tensor.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • element_shape: شکل مورد انتظار یک عنصر ، در صورت شناخته شدن. برای تأیید اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل کاملاً مشخص نشده باشد ، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر خطا است.
 • dynamic_size: بولی است که تعیین می کند آیا اندازه نوشتن در TensorArray مجاز است یا نه. به طور پیش فرض ، این مجاز نیست.
 • clear_after_read: اگر درست باشد (پیش فرض) ، تنورهای موجود در TensorArray پس از خواندن پاک می شوند. این معناشناسی خواندن چندگانه را غیرفعال می کند اما اجازه می دهد تا حافظه زود هنگام آزاد شود.
 • identical_element_shapes: اگر درست باشد (پیش فرض نادرست است) ، انتظار می رود که همه عناصر موجود در TensorArray اشکال یکسانی داشته باشند. این کار به برخی از رفتارها اجازه می دهد ، مانند بررسی پویا اشکال سازگار بر روی نوشتن ، و حتی اگر ویژگی element_shape کاملاً مشخص نباشد ، می توانید حسگرهای صفر صحیح شکل را روی پشته پر کنید.
 • tensor_array_name: نام استفاده شده برای منبع tensor_array موقتی را لغو می کند. مقدار پیش فرض نام op " TensorArray " است (که منحصر به فرد است).

بازده:

 • دسته Output : دسته به TensorArray .
 • جریان Output : اسکالر برای کنترل جریان شیب استفاده می شود.

سازندگان و ویرانگران

TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype)
TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype, const TensorArray::Attrs & attrs)

صفات عمومی

flow
handle
operation

توابع استاتیک عمومی

ClearAfterRead (bool x)
DynamicSize (bool x)
ElementShape (PartialTensorShape x)
IdenticalElementShapes (bool x)
TensorArrayName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TensorArray :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorArray .

صفات عمومی

جریان

::tensorflow::Output flow

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

آرایه Tensor

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype
)

آرایه Tensor

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype,
 const TensorArray::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ClearAfterRead

Attrs ClearAfterRead(
 bool x
)

DynamicSize

Attrs DynamicSize(
 bool x
)

ElementShape

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)

IdenticalElementShapes

Attrs IdenticalElementShapes(
 bool x
)

نام TensorArray

Attrs TensorArrayName(
 StringPiece x
)