org.tensorflow

Định nghĩa các lớp để xây dựng, lưu, tải và thực thi các mô hình TensorFlow.

CẢNH BÁO : API hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và không được đảm bảo về độ ổn định của TensorFlow API . Xem README.md để biết hướng dẫn cài đặt.

Ví dụ LabelImage cho thấy việc sử dụng API này để phân loại hình ảnh bằng cách sử dụng mạng nơ-ron tích hợp kiến ​​trúc Inception được đào tạo trước. Nó thể hiện:

  • Xây dựng đồ thị: sử dụng lớp OperationBuilder để xây dựng đồ thị nhằm giải mã, thay đổi kích thước và chuẩn hóa hình ảnh JPEG.
  • Tải mô hình: Sử dụng Graph.importGraphDef () để tải mô hình Khởi động được đào tạo trước.
  • Thực thi đồ thị: Sử dụng Phiên để thực thi đồ thị và tìm nhãn tốt nhất cho hình ảnh.

Có thể tìm thấy các ví dụ bổ sung trong kho lưu trữ tensorflow / java GitHub.

Giao diện

Thực thi Xác định một môi trường để tạo và thực hiện Operation TensorFlow s.
Graph.WhileSubgraphBuilder Được sử dụng để khởi tạo một lớp trừu tượng ghi đè phương thức buildSubgraph để xây dựng một đồ thị con có điều kiện hoặc nội dung trong một vòng lặp while.
Toán hạng <T> Giao diện được thực hiện bởi các toán hạng của một hoạt động TensorFlow.
Hoạt động Thực hiện tính toán trên Tensors.
OperationBuilder Một người xây dựng cho Operation s.

Các lớp học

Háo hức Một môi trường để thực hiện các hoạt động TensorFlow một cách háo hức.
EagerSession.Options
Đồ thị Biểu đồ luồng dữ liệu đại diện cho phép tính TensorFlow.
GraphOperation Triển khai cho một Operation được thêm vào dưới dạng một nút vào Graph .
GraphOperationBuilder Một OperationBuilder để thêmGraphOperation s vào một Graph .
Đầu ra <T> Một tay cầm tượng trưng cho một tensor được tạo ra bởi một Operation .
SavedModelBundle SavedModelBundle đại diện cho một mô hình được tải từ bộ nhớ.
SavedModelBundle.Loader Các tùy chọn để tải SavedModel.
Người phục vụ Một máy chủ TensorFlow trong quá trình, để sử dụng trong đào tạo phân tán.
Phiên họp Trình điều khiển để thực thi Graph .
Session.Run Các trình căng đầu ra và siêu dữ liệu thu được khi thực hiện một phiên.
Session.Runner Chạy Operation s và đánh giá Tensors .
Hình dạng Hình dạng có thể được biết một phần của tensor được tạo ra bởi một hoạt động.
Tensor <T> Mảng đa chiều được nhập kiểu tĩnh có các phần tử thuộc kiểu được mô tả bởi T.
TensorFlow Các phương thức tiện ích tĩnh mô tả thời gian chạy TensorFlow.
Tensors Các phương pháp nhà máy loại an toàn để tạo các đối tượng Tensor .

Enums

Loại dữ liệu Biểu diễn loại phần tử trong Tensor dưới dạng enum.
EagerSession.DevicePlacementPolicy Kiểm soát cách hoạt động khi chúng tôi cố gắng chạy một hoạt động trên một thiết bị nhất định nhưng một số bộ căng đầu vào không có trên thiết bị đó.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kiểm soát cách tài nguyên TensorFlow được dọn dẹp khi chúng không còn cần thiết.

Ngoại lệ

TensorFlowException Đã ném ngoại lệ bỏ chọn khi thực thi Đồ thị TensorFlow.