Google I/O یک بسته بندی است! با جلسات TensorFlow آشنا شوید جلسات را مشاهده کنید

مجموعه داده های جامعه

مجموعه داده های مستند شده در اینجا توسط جامعه ایجاد شده است. کد سازنده مجموعه داده در مخازن خارجی زندگی می کند. مخازن با مجموعه داده سازندگان را می توان در اضافه در اینجا .


استفاده

ما را ببینید راهنمای گرفتن، آغاز شده برای معرفی سریع.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

همه مجموعه داده ها

صورت در آغوش گرفته

را ببینید مروری برای جزئیات بیشتر بر روی 723 مجموعه داده در huggingface فضای نام.