تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مجموعه داده ها


استفاده

برای معرفی سریع به راهنمای شروع کار ما مراجعه کنید.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

همه مجموعه های داده

Audio

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language