کمک به حفاظت از دیواره بزرگ مرجانی با TensorFlow در Kaggle اضافه کردن چالش

مجموعه داده ها


استفاده

ما را ببینید راهنمای گرفتن، آغاز شده برای معرفی سریع.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

همه مجموعه داده ها

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Ranking

Rl unplugged

Rlds

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language