در سمپوزیوم زنان در ML در 7 دسامبر شرکت کنید هم اکنون ثبت نام کنید

مجموعه داده ها

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.


استفاده

برای معرفی سریع به راهنمای شروع ما مراجعه کنید.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

همه مجموعه داده ها

Dataset Collections

3d

Abstractive text summarization

Anomaly detection

Audio

Common sense reasoning

Coreference resolution

D4rl

Density estimation

Dependency parsing

Document summarization

Fine grained image classification

Graphs

Image

Image classification

Image generation

Image super resolution

Image to image translation

Image classification

Instance segmentation

Language modelling

Monolingual

Natural language inference

Natural language understanding

Nearest neighbors

Object detection

Object detection

Question answering

Question answering

Ranking

Recommendation

Rgb d

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Scene classification

Semantic segmentation

Sequence to sequence language modelling

Speech recognition

Structured

Summarization

Table to text generation

Tabular

Text

Text classification

Text generation

Text summarization

Text simplification

Time series

Token classification

Translate

Uncategorized

Unsupervised anomaly detection

Video

Vision language