امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cifar10_ خراب شد

 • توضیحات :

Cifar10Corusted یک مجموعه داده است که با اضافه کردن 15 فساد عادی + 4 فساد اضافی به تصاویر آزمایشی در مجموعه داده Cifar10 ایجاد شده است. این مجموعه داده تصاویر خراب Cifar10 را که توسط نویسندگان اصلی بارگذاری شده است ، می پیچاند.

شکاف مثال ها
'test' 10000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

cifar10_corusted / brightness_1 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: روشنایی ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / روشنایی_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: روشنایی ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / brightness_3

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: روشنایی ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / brightness_4

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: روشنایی ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / brightness_5

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: روشنایی ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / contrast_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: کنتراست ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / کنتراست_2

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: کنتراست ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / contrast_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: کنتراست ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / کنتراست_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: کنتراست ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / کنتراست_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: کنتراست ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / defocus_blur_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: defocus_blur ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / defocus_blur_2

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: defocus_blur ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / defocus_blur_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: defocus_blur ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / defocus_blur_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: defocus_blur ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / defocus_blur_5

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: defocus_blur ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / الاستیک_1

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: سطح ارتجاعی ، شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / الاستیک_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: ارتجاعی ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / الاستیک_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: ارتجاعی ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / الاستیک_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: ارتجاعی ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / الاستیک_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: سطح ارتجاعی ، شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / fog_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: مه ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / fog_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: مه ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / fog_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: مه ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / fog_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: مه ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / fog_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: مه ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / frost_1

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: سرما ، شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / فراست_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: سرما ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / frost_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: سرما ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / فراست_4

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: سرما ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / frost_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: سرما ، شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / مات_گلاس_بلور_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: blosted_glass_blur ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / مات_گلاس_بلور_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: blosted_glass_blur ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / مات_گلاس_بلور_3

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: blosted_glass_blur ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / مات_گلاس_بلور_4

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: blosted_glass_blur ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / مات_گلاس_بلور_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: blosted_glass_blur ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_blur_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_blur ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_blur_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_blur ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_blur_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_blur ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_blur_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_blur ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_blur_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_blur ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / gaussian_noise_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_noise ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_noise_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_noise ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_noise_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_noise ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_noise_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_noise ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / gaussian_noise_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: gaussian_noise ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corrupt / impulse_noise_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: impulse_noise ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corrupt / impulse_noise_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: impulse_noise ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / impulse_noise_3

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: impulse_noise ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / impulse_noise_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: impulse_noise ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / impulse_noise_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: impulse_noise ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / jpeg_compression_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: jpeg_compression ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / jpeg_compression_2

 • شرح پیکربندی : روش خرابی: jpeg_compression ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / jpeg_compression_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: jpeg_compression ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / jpeg_compression_4

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: jpeg_compression ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / jpeg_compression_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: jpeg_compression ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / motion_blur_1

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: motion_blur ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / motion_blur_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: motion_blur ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / motion_blur_3

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: motion_blur ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / motion_blur_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: motion_blur ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / motion_blur_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: motion_blur ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / pixelate_1

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: پیکسل ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / pixelate_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پیکسل ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / pixelate_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پیکسل ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / pixelate_4

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: پیکسل ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / pixelate_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پیکسل ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / اشباع شده_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: اشباع ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / اشباع_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: اشباع ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / اشباع_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: اشباع ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / اشباع_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: اشباع ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / اشباع_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: اشباع ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / shot_noise_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: shot_noise ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / shot_noise_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: shot_noise ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / shot_noise_3

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: شلیک_نوش ، میزان شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / shot_noise_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: shot_noise ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / shot_noise_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: شلیک_نوز ، شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / برف_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: برف ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / برف_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: برف ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / برف_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: برف ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / برف_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: برف ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_ خراب / برف_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: برف ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / spatter_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پراکندگی ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / spatter_2

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: پراکندگی ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / spatter_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پراکندگی ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / spatter_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پراکندگی ، شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / spatter_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: پراکندگی ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / speckle_noise_1

 • شرح پیکربندی : روش فساد: speckle_noise ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / speckle_noise_2

 • شرح پیکربندی : روش فساد: speckle_noise ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / speckle_noise_3

 • شرح پیکربندی : روش فساد: speckle_noise ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / speckle_noise_4

 • شرح پیکربندی : روش فساد: speckle_noise ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / speckle_noise_5

 • شرح پیکربندی : روش فساد: speckle_noise ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / zoom_blur_1

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: zoom_blur ، سطح شدت: 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / zoom_blur_2

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: zoom_blur ، سطح شدت: 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / zoom_blur_3

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: zoom_blur ، سطح شدت: 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / zoom_blur_4

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: zoom_blur ، سطح شدت: 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

cifar10_corusted / zoom_blur_5

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: zoom_blur ، سطح شدت: 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم