مجموعه داده های TensorFlow: مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده.

TensorFlow Datasets مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده ، با TensorFlow یا سایر چارچوب های Python ML مانند Jax است. همه مجموعه های داده به صورتtf.data.Datasets در معرض خطوط لوله ورودی آسان برای استفاده و عملکرد بالا قرار دارند. برای شروع به راهنما و لیست مجموعه داده های ما مراجعه کنید .
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
اجرا در یک نوت بوک