تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مجموعه داده های TensorFlow: مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده.

TensorFlow Datasets مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده است که دارای TensorFlow یا سایر چارچوب های Python ML مانند Jax است. همه مجموعه های داده به صورتtf.data.Datasets در معرض خطوط ورودی آسان برای استفاده و عملکرد بالا قرار دارند. برای شروع به راهنما و لیست مجموعه داده های ما مراجعه کنید .
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
اجرا در یک نوت بوک