این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مجموعه داده های TensorFlow: مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده.

مجموعه داده های TensorFlow مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده است ، با TensorFlow یا سایر فریم ورک های Python ML ، مانند Jax. کلیه مجموعه های داده ها در معرض tf.data.Datasets قرار دارند و خطوط لوله ورودی آسان و با کارایی بالایی را فراهم می کنند. برای شروع ، به راهنمای و لیست مجموعه داده های ما مراجعه کنید .
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
اجرای یک نوت بوک