امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

plantae_k

 • توضیحات :

این مجموعه داده حاوی 2153 تصویر از برگهای گیاه سالم و ناسالم است که 16 دسته را بر اساس گونه ها و وضعیت بهداشت تقسیم کرده است. تصاویر با فرمت JPG با وضوح بالا هستند.

URL پایگاه داده: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها
'train' 2،153
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=16),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}

تجسم