امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

i_naturalist2017

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 5،089 دسته در 579،184 تصویر آموزشی و 95،986 تصویر اعتبار سنجی است. برای مجموعه آموزش ، توزیع تصاویر در هر گروه از فرکانس مشاهده آن دسته توسط جامعه iNaturalist پیروی می کند.

اگرچه مجموعه داده اصلی شامل برخی از تصاویر با جعبه های محدود کننده است ، اما در حال حاضر ، فقط حاشیه نویسی در سطح تصویر ارائه می شود (تک برچسب / تصویر). علاوه بر این ، برگزارکنندگان برچسب های آزمون را منتشر نکرده اند ، بنابراین ما فقط تصاویر آزمون را ارائه می دهیم (برچسب = -1).

شکاف مثال ها
'test' 182707
'train' 579184
'validation' 95،986
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5089),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=13),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{Horn_2018_CVPR,
author = {
Van Horn, Grant and Mac Aodha, Oisin and Song, Yang and Cui, Yin and Sun, Chen
and Shepard, Alex and Adam, Hartwig and Perona, Pietro and Belongie, Serge},
title = {The INaturalist Species Classification and Detection Dataset},
booktitle = {
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2018}
}

تجسم