امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

eraser_multi_rc

 • توضیحات :

Eraser Multi RC یک مجموعه داده برای پرس و جوها در گذرگاه های چند خطی است ، همراه با پاسخ و منطقی. هر مثال در این مجموعه داده دارای 5 قسمت زیر است

 1. پاساژ Mutli-line 2. پرس و جو درباره گذرگاه 3. جوابی برای پرس و جو
 2. یک طبقه بندی در مورد درست یا غلط بودن جواب 5. توضیحی در مورد توجیه طبقه بندی
شکاف مثال ها
'test' 4848
'train' 24،029
'validation' 3،214
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'query_and_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@inproceedings{MultiRC2018,
  author = {Daniel Khashabi and Snigdha Chaturvedi and Michael Roth and Shyam Upadhyay and Dan Roth},
  title = {Looking Beyond the Surface:A Challenge Set for Reading Comprehension over Multiple Sentences},
  booktitle = {NAACL},
  year = {2018}
}