امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

librispeech_lm

 • توضیحات :

منابع مدل سازی زبان که باید با مجموعه LibriSpeech ASR استفاده شود.

 • صفحه اصلی : http://www.openslr.org/11

 • کد منبع : tfds.text.LibrispeechLm

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 1.40 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.62 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 40،418،260
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('text', 'text')

 • نقل قول :

@inproceedings{panayotov2015librispeech,
 title={Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books},
 author={Panayotov, Vassil and Chen, Guoguo and Povey, Daniel and Khudanpur, Sanjeev},
 booktitle={Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015 IEEE International Conference on},
 pages={5206--5210},
 year={2015},
 organization={IEEE}
}