امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

div2k

 • توضیحات :

مجموعه داده DIV2K: تصاویر با کیفیت بالا با وضوح 2K DIVerse همانطور که برای چالش ها @ NTIRE (CVPR 2017 و CVPR 2018) و @ PIRM (ECCV 2018) استفاده می شود

FeaturesDict({
  'hr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'lr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('lr', 'hr')

 • نقل قول :

@InProceedings{Agustsson_2017_CVPR_Workshops,
  author = {Agustsson, Eirikur and Timofte, Radu},
  title = {NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study},
  booktitle = {The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
  url = "http://www.vision.ee.ethz.ch/~timofter/publications/Agustsson-CVPRW-2017.pdf",
  month = {July},
  year = {2017}
}

div2k / bicubic_x2 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : از داده های bicubic_x2 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.68 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / bicubic_x3

 • توضیحات پیکربندی : از داده های bicubic_x3 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.16 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / bicubic_x4

 • توضیحات پیکربندی : از داده های bicubic_x4 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 3.97 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / bicubic_x8

 • توضیحات پیکربندی : از داده های bicubic_x8 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 3.78 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / unknown_x2

 • توضیحات پیکربندی : از داده های unknown_x2 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.48 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / unknown_x3

 • توضیحات پیکربندی : از داده های unknown_x3 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.10 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / unknown_x4

 • توضیحات پیکربندی : از داده های unknown_x4 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 3.93 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / real_mild_x4

 • توضیحات پیکربندی : از داده های realistic_mild_x4 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.00 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / real_difficult_x4

 • توضیحات پیکربندی : از داده های realistic_difficult_x4 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 3.98 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 800
'validation' 100

div2k / real_wild_x4

 • توضیحات پیکربندی : از داده های realistic_wild_x4 استفاده می کند.

 • اندازه بارگیری : 4.74 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3200
'validation' 100