احساسات

 • توضیحات :

مجموعه داده GoEmotions شامل 58 هزار نظر ردیت است که با دقت تنظیم شده اند که برای 27 دسته احساسات یا خنثی برچسب گذاری شده اند. دسته بندی احساسات عبارتند از تحسین، سرگرمی، خشم، آزار، تایید، مراقبت، سردرگمی، کنجکاوی، میل، ناامیدی، عدم تایید، انزجار، خجالت، هیجان، ترس، قدردانی، اندوه، شادی، عشق، عصبی بودن، خوش بینی، غرور، درک، تسکین، پشیمانی، اندوه، تعجب.

شکاف مثال ها
'test' 5,427
'train' 43,410
'validation' 5,426
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'admiration': bool,
  'amusement': bool,
  'anger': bool,
  'annoyance': bool,
  'approval': bool,
  'caring': bool,
  'comment_text': Text(shape=(), dtype=string),
  'confusion': bool,
  'curiosity': bool,
  'desire': bool,
  'disappointment': bool,
  'disapproval': bool,
  'disgust': bool,
  'embarrassment': bool,
  'excitement': bool,
  'fear': bool,
  'gratitude': bool,
  'grief': bool,
  'joy': bool,
  'love': bool,
  'nervousness': bool,
  'neutral': bool,
  'optimism': bool,
  'pride': bool,
  'realization': bool,
  'relief': bool,
  'remorse': bool,
  'sadness': bool,
  'surprise': bool,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تحسین تانسور بوول
تفریحی تانسور بوول
عصبانیت تانسور بوول
مزاحمت تانسور بوول
تصویب تانسور بوول
مراقبت تانسور بوول
نظر_متن متن رشته
گیجی تانسور بوول
کنجکاوی تانسور بوول
میل تانسور بوول
ناامیدی تانسور بوول
عدم تایید تانسور بوول
انزجار تانسور بوول
خجالت تانسور بوول
هیجان تانسور بوول
ترس تانسور بوول
حق شناسی تانسور بوول
غم و اندوه تانسور بوول
شادی تانسور بوول
عشق تانسور بوول
عصبی بودن تانسور بوول
خنثی تانسور بوول
خوش بینی تانسور بوول
غرور تانسور بوول
تحقق تانسور بوول
تسکین تانسور بوول
پشیمانی تانسور بوول
غمگینی تانسور بوول
تعجب تانسور بوول
 • نقل قول :
@inproceedings{demszky-2020-goemotions,
  title = "{G}o{E}motions: A Dataset of Fine-Grained Emotions",
  author = "Demszky, Dorottya and
   Movshovitz-Attias, Dana and
   Ko, Jeongwoo and
   Cowen, Alan and
   Nemade, Gaurav and
   Ravi, Sujith",
  booktitle = "Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.372",
  pages = "4040--4054",
}