امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

هیجان ها

 • توضیحات :

مجموعه داده GoEmotions حاوی 58k نظرات Reddit است که به دقت برای 27 دسته احساسات یا خنثی تنظیم شده است. دسته بندی احساسات عبارتند از تحسین ، سرگرمی ، عصبانیت ، دلخوری ، تأیید ، مراقبت ، گیجی ، کنجکاوی ، میل ، ناامیدی ، عدم تأیید ، انزجار ، خجالت ، هیجان ، ترس ، قدردانی ، اندوه ، شادی ، عشق ، عصبی بودن ، خوش بینی ، غرور ، تحقق ، تسکین ، پشیمانی ، غم ، تعجب.

شکاف مثال ها
'test' 5427
'train' 43،410
'validation' 5426
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'admiration': tf.bool,
  'amusement': tf.bool,
  'anger': tf.bool,
  'annoyance': tf.bool,
  'approval': tf.bool,
  'caring': tf.bool,
  'comment_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'confusion': tf.bool,
  'curiosity': tf.bool,
  'desire': tf.bool,
  'disappointment': tf.bool,
  'disapproval': tf.bool,
  'disgust': tf.bool,
  'embarrassment': tf.bool,
  'excitement': tf.bool,
  'fear': tf.bool,
  'gratitude': tf.bool,
  'grief': tf.bool,
  'joy': tf.bool,
  'love': tf.bool,
  'nervousness': tf.bool,
  'neutral': tf.bool,
  'optimism': tf.bool,
  'pride': tf.bool,
  'realization': tf.bool,
  'relief': tf.bool,
  'remorse': tf.bool,
  'sadness': tf.bool,
  'surprise': tf.bool,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{demszky-2020-goemotions,
  title = "{G}o{E}motions: A Dataset of Fine-Grained Emotions",
  author = "Demszky, Dorottya and
   Movshovitz-Attias, Dana and
   Ko, Jeongwoo and
   Cowen, Alan and
   Nemade, Gaurav and
   Ravi, Sujith",
  booktitle = "Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.372",
  pages = "4040--4054",
}