امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

pet_finder

 • توضیحات :

مجموعه داده با تصاویر از 5 کلاس (برای اطلاعات مربوط به کلاس خاص به نام پیکربندی مراجعه کنید)

شکاف مثال ها
'test' 14،465
'train' 58،311
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'PetID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'attributes': FeaturesDict({
    'Age': tf.int64,
    'Breed1': tf.int64,
    'Breed2': tf.int64,
    'Color1': tf.int64,
    'Color2': tf.int64,
    'Color3': tf.int64,
    'Dewormed': tf.int64,
    'Fee': tf.int64,
    'FurLength': tf.int64,
    'Gender': tf.int64,
    'Health': tf.int64,
    'MaturitySize': tf.int64,
    'Quantity': tf.int64,
    'State': tf.int64,
    'Sterilized': tf.int64,
    'Type': tf.int64,
    'Vaccinated': tf.int64,
    'VideoAmt': tf.int64,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('attributes', 'label')

 • نقل قول :

@ONLINE {kaggle-petfinder-adoption-prediction,
  author = "Kaggle and PetFinder.my",
  title = "PetFinder.my Adoption Prediction",
  month = "april",
  year  = "2019",
  url  = "https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction/data/"
}

تجسم