امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

اسبها یا انسانها

  • توضیحات :

مجموعه بزرگی از تصاویر از اسب و انسان.

شکاف مثال ها
'test' 256
'train' 1027
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

  • نقل قول :

@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}

تجسم