دستورالعمل_طبیعی

 • توضیحات :

شرح

مجموعه ای از 1600+ کار که به عنوان دستورالعمل های طبیعی بیان شده است. مجموعه وظایف اصلی را می توان در این آدرس یافت: https://github.com/allenai/natural-instructions هیچ پیش پردازش یا تغییری در این نسخه اصلی انجام نشده است.

توجه داشته باشید که کاربران این مجموعه وظایف باید به مجوزهای اساسی مجموعه داده‌های موجود مراجعه کرده و بر اساس آن به آنها استناد کنند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/allenai/natural-instructions

 • کد منبع : tfds.datasets.natural_instructions.Builder

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : انتشار اولیه.
  • 1.0.1 (پیش‌فرض): فیلد نام کار اضافه شد، و شناسه ثابت که برای استفاده از شناسه‌های پایدار استفاده می‌شود.
 • حجم دانلود : 3.08 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.73 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,040,134
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'definition': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'output': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'task_name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تعریف متن رشته
شناسه متن رشته
ورودی متن رشته
خروجی متن رشته
منبع متن رشته
task_name متن رشته
 • نقل قول :
@article{wang2022benchmarking,
 title={Benchmarking generalization via in-context instructions on 1,600+ language tasks},
 author={Wang, Yizhong and Mishra, Swaroop and Alipoormolabashi, Pegah and Kordi, Yeganeh and Mirzaei, Amirreza and Arunkumar, Anjana and Ashok, Arjun and Dhanasekaran, Arut Selvan and Naik, Atharva and Stap, David and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:2204.07705},
 year={2022}
}
،

 • توضیحات :

شرح

مجموعه ای از 1600+ کار که به عنوان دستورالعمل های طبیعی بیان شده است. مجموعه وظایف اصلی را می توان در این آدرس یافت: https://github.com/allenai/natural-instructions هیچ پیش پردازش یا تغییری در این نسخه اصلی انجام نشده است.

توجه داشته باشید که کاربران این مجموعه وظایف باید به مجوزهای اساسی مجموعه داده‌های موجود مراجعه کرده و بر اساس آن به آنها استناد کنند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/allenai/natural-instructions

 • کد منبع : tfds.datasets.natural_instructions.Builder

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : انتشار اولیه.
  • 1.0.1 (پیش‌فرض): فیلد نام کار اضافه شد و شناسه ثابتی که برای استفاده از شناسه‌های پایدار استفاده می‌شود.
 • حجم دانلود : 3.08 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.73 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 5,040,134
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'definition': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'output': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'task_name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تعریف متن رشته
شناسه متن رشته
ورودی متن رشته
خروجی متن رشته
منبع متن رشته
task_name متن رشته
 • نقل قول :
@article{wang2022benchmarking,
 title={Benchmarking generalization via in-context instructions on 1,600+ language tasks},
 author={Wang, Yizhong and Mishra, Swaroop and Alipoormolabashi, Pegah and Kordi, Yeganeh and Mirzaei, Amirreza and Arunkumar, Anjana and Ashok, Arjun and Dhanasekaran, Arut Selvan and Naik, Atharva and Stap, David and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:2204.07705},
 year={2022}
}