امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

accentdb

 • توضیحات :

AccentDB یک مجموعه موازی چند جفتی از گفتار برجسته ساختاریافته و دارای برچسب است. این شامل نمونه گفتار از سخنرانان 4 لهجه غیربومی انگلیسی (8 سخنران ، 4 زبان هندی) است. و همچنین دارای تلفیقی از 4 لهجه بومی انگلیسی (4 کشور ، 13 سخنران) و یک لهجه متروپولیتن هند (2 سخنران) است. مجموعه داده موجود در اینجا مطابقت دارد با انتشار accentdb_extended در https://accentdb.github.io/#dataset

 • صفحه اصلی : https://accentdb.github.io/

 • کد منبع : tfds.audio.Accentdb

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 3.56 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 19.47 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 17،313
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=9),
  'speaker_id': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('audio', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{ahamad-anand-bhargava:2020:LREC,
 author  = {Ahamad, Afroz and Anand, Ankit and Bhargava, Pranesh},
 title   = {AccentDB: A Database of Non-Native English Accents to Assist Neural Speech Recognition},
 booktitle   = {Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference},
 month     = {May},
 year      = {2020},
 address    = {Marseille, France},
 publisher   = {European Language Resources Association},
 pages   = {5353--5360},
 url    = {https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.659}
}