این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مکان365_small

 • توضیحات :

مجموعه داده های Places365-Standard شامل 1.8 میلیون تصویر قطار از 365 گروه صحنه است که برای آموزش Places365 CNNs.The استفاده می شود. در هر مجموعه 50 تصویر در مجموعه بندی اعتبارسنجی و 900 تصویر برای هر گروه در مجموعه تست وجود دارد.

شکاف مثال ها
'test' 328.500
'train' 1،803،460
'validation' 36،500
 • ویژگی ها :
 FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 
 @article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}
 

تجسم