امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

places365_small

 • توضیحات :

مجموعه داده Places365-Standard شامل 1.8 میلیون تصویر قطار از 365 دسته صحنه است که برای آموزش CNN های Places365 استفاده می شود. در مجموعه اعتبارسنجی 50 تصویر و در مجموعه آزمایش 900 تصویر برای هر گروه وجود دارد.

شکاف مثال ها
'test' 328،500
'train' 1،803،460
'validation' 36500
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}

تجسم