امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

celeb_a

 • توضیحات :

مجموعه ویژگی های CelebFaces (CelebA) مجموعه داده ویژگی های چهره در مقیاس بزرگ با بیش از 200 هزار تصویر مشهور است که هر کدام دارای 40 حاشیه نویسی ویژگی هستند. تصاویر موجود در این مجموعه داده تغییرات بزرگ و شلوغی پس زمینه را پوشش می دهد. CelebA دارای تنوع زیاد ، مقادیر زیاد و حاشیه نویسی غنی است ، از جمله - 10،177 تعداد هویت ، - 202،599 تعداد عکس چهره ، و - 5 مکان برجسته ، 40 حاشیه نویسی ویژگی باینری برای هر تصویر.

مجموعه داده می تواند به عنوان مجموعه های آموزشی و آزمایشی برای وظایف بینایی رایانه ای زیر استفاده شود: تشخیص ویژگی های چهره ، تشخیص چهره و محلی سازی نقطه عطف (یا قسمت صورت).

شکاف مثال ها
'test' 19،962
'train' 162،770
'validation' 19،867
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'attributes': FeaturesDict({
    '5_o_Clock_Shadow': tf.bool,
    'Arched_Eyebrows': tf.bool,
    'Attractive': tf.bool,
    'Bags_Under_Eyes': tf.bool,
    'Bald': tf.bool,
    'Bangs': tf.bool,
    'Big_Lips': tf.bool,
    'Big_Nose': tf.bool,
    'Black_Hair': tf.bool,
    'Blond_Hair': tf.bool,
    'Blurry': tf.bool,
    'Brown_Hair': tf.bool,
    'Bushy_Eyebrows': tf.bool,
    'Chubby': tf.bool,
    'Double_Chin': tf.bool,
    'Eyeglasses': tf.bool,
    'Goatee': tf.bool,
    'Gray_Hair': tf.bool,
    'Heavy_Makeup': tf.bool,
    'High_Cheekbones': tf.bool,
    'Male': tf.bool,
    'Mouth_Slightly_Open': tf.bool,
    'Mustache': tf.bool,
    'Narrow_Eyes': tf.bool,
    'No_Beard': tf.bool,
    'Oval_Face': tf.bool,
    'Pale_Skin': tf.bool,
    'Pointy_Nose': tf.bool,
    'Receding_Hairline': tf.bool,
    'Rosy_Cheeks': tf.bool,
    'Sideburns': tf.bool,
    'Smiling': tf.bool,
    'Straight_Hair': tf.bool,
    'Wavy_Hair': tf.bool,
    'Wearing_Earrings': tf.bool,
    'Wearing_Hat': tf.bool,
    'Wearing_Lipstick': tf.bool,
    'Wearing_Necklace': tf.bool,
    'Wearing_Necktie': tf.bool,
    'Young': tf.bool,
  }),
  'image': Image(shape=(218, 178, 3), dtype=tf.uint8),
  'landmarks': FeaturesDict({
    'lefteye_x': tf.int64,
    'lefteye_y': tf.int64,
    'leftmouth_x': tf.int64,
    'leftmouth_y': tf.int64,
    'nose_x': tf.int64,
    'nose_y': tf.int64,
    'righteye_x': tf.int64,
    'righteye_y': tf.int64,
    'rightmouth_x': tf.int64,
    'rightmouth_y': tf.int64,
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{conf/iccv/LiuLWT15,
 added-at = {2018-10-09T00:00:00.000+0200},
 author = {Liu, Ziwei and Luo, Ping and Wang, Xiaogang and Tang, Xiaoou},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/250e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb/dblp},
 booktitle = {ICCV},
 crossref = {conf/iccv/2015},
 ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICCV.2015.425},
 interhash = {3f735aaa11957e73914bbe2ca9d5e702},
 intrahash = {50e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb},
 isbn = {978-1-4673-8391-2},
 keywords = {dblp},
 pages = {3730-3738},
 publisher = {IEEE Computer Society},
 timestamp = {2018-10-11T11:43:28.000+0200},
 title = {Deep Learning Face Attributes in the Wild.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/iccv2015.html#LiuLWT15},
 year = 2015
}

تجسم