امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مقالات علمی

 • توضیحات :

مجموعه داده های مقالات علمی شامل دو مجموعه اسناد طولانی و ساختاری است. مجموعه داده ها از مخازن ArXiv و PubMed OpenAccess بدست می آیند.

هر دو "arxiv" و "pubmed" دو ویژگی دارند:

 • مقاله: متن اصلی سند ، نمودارهای جدا شده توسط "/ n".
 • abstract: چکیده سند ، نمودارهای جدا شده توسط "/ n".
 • section_names: عناوین بخشها ، جدا شده توسط "/ n".

 • صفحه اصلی : https://github.com/armancohan/long-summarization

 • کد منبع : tfds.summarization.ScientificPapers

 • نسخه ها :

  • 1.1.0 : بدون یادداشت انتشار.
  • 1.1.1 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 4.20 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'abstract': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'article': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'section_names': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('article', 'abstract')

 • نقل قول :

@article{Cohan_2018,
  title={A Discourse-Aware Attention Model for Abstractive Summarization of
      Long Documents},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/n18-2097},
  DOI={10.18653/v1/n18-2097},
  journal={Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of
     the Association for Computational Linguistics: Human Language
     Technologies, Volume 2 (Short Papers)},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Cohan, Arman and Dernoncourt, Franck and Kim, Doo Soon and Bui, Trung and Kim, Seokhwan and Chang, Walter and Goharian, Nazli},
  year={2018}
}

Scientific_papers / arxiv (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : اسناد موجود در مخزن ArXiv.

 • اندازه مجموعه داده : 7.07 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 6،440
'train' 203،037
'validation' 6،436

کاغذهای علمی / منتشر شده

 • شرح پیکربندی : اسناد موجود در مخزن PubMed.

 • اندازه مجموعه داده : 2.34 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 6658
'train' 119،924
'validation' 6،633