امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

math_dataset

 • توضیحات :

بانک اطلاعاتی ریاضیات.

این کد مجموعه داده از طیف وسیعی از انواع س atالات با دشواری تقریباً در سطح مدرسه ، زوج های پرسش و پاسخ ریاضی ایجاد می کند. این برای آزمایش مهارت های یادگیری ریاضی و استدلال جبری مدل های یادگیری طراحی شده است.

مقاله اصلی: تجزیه و تحلیل تواناییهای استدلال ریاضی مدلهای عصبی (ساکستون ، گرفنستت ، هیل ، کوهلی).

کاربرد مثال:

train_examples, val_examples = tfds.load(
  'math_dataset/arithmetic__mul',
  split=['train', 'test'],
  as_supervised=True)
شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 1،999،998
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('question', 'answer') as_supervised ('question', 'answer')

 • نقل قول :

@article{2019arXiv,
 author = {Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli},
 title = {Analysing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models},
 year = {2019},
 journal = {arXiv:1904.01557}
}

مجموعه داده های ریاضی / جبر _linear_1d (پیکربندی پیش فرض)

مجموعه داده های ریاضی / جبر _linear_1d_ ترکیب شده است

مجموعه داده / جبر _linear_2d ریاضی

مجموعه داده های ریاضی / جبر _ linear_2d_ ترکیب شده است

مجموعه داده های ریاضی / جبر _ ریشه های چند جمله ای

مجموعه داده های ریاضی / جبر _جمعیت_جمعی_ساخته شده است

مجموعه داده های ریاضی / جبر _ پیامد_موقت_ بعدی

مجموعه داده های ریاضی / جبر _ نتیجه_مین_موقت

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ اضافه کردن_ یا زیرشاخه

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ اضافه کردن_یا_در_پایه_در_پایه

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ اضافه کردن_بخشی_مثنی

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ تقسیم

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ مخلوط شده است

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ mul

مجموعه داده های ریاضی / حساب _mul_div_multple

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ نزدیکترین_محتم_ ریشه

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ ساده_کردن

مجموعه داده های ریاضی / حساب _ تفکیک

مجموعه داده ها / حسابهای ریاضی _تشخصی_ساخته شده

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ نزدیکترین

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ نزدیکترین_ ساخته شده

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _kth_biggest

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _kth_biggest_ مرکب

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ جفت

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ جفت_ساخته شده

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ مرتب سازی

مجموعه داده های ریاضی / مقایسه _ مرتب سازی شده

مجموعه داده های ریاضی / اندازه گیری _ تبدیل

مجموعه داده های ریاضی / اندازه گیری _ زمان

مجموعه داده ها / اعداد _base_conversion

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _div_remainder

مجموعه داده ها / اعداد _div_remainder_ مرکب

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _gcd

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _gcd_ مرکب

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی عامل است

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی_عامل است

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _ زمان واقعی است

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _ترکیب است

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _lcm

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _lcm_ مرکب

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی _ فاکتورهای_لایم_رسمی

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی _ فاکتورهای_ساخته شده

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _ ارزش_محل

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی _ ارزش_محل ترکیب شده

مجموعه داده ها / شماره های ریاضی _ شماره_حدود

مجموعه داده ها / اعداد ریاضی _ شماره_حدود

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ای ها را اضافه کنید

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ها _ ضریب_به نام

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ها _ مجموعه

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ها _ ترکیب

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ها _ ارزیابی کنید

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ای ها _ ارزیابی_اثر

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ها _ گسترش

مجموعه داده های ریاضی / چند جمله ای ها _ قدرت را ساده کنید

مجموعه داده ها / احتمالات _swr_p_level_set ریاضی

مجموعه داده / احتمال _swr_p_ نتیجه ریاضی