دلفین_شماره_کلمه

 • توضیحات :

مجموعه داده مسائل کلمه ریاضی دلفین (2015)، همانطور که در https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2016/02//dolphin-sigmadolphin.datasets.pdf ارائه شده است

 • صفحه اصلی : https://www.microsoft.com/en-us/research/project/sigmadolphin-2/

 • کد منبع : tfds.text.dolphin_number_word.DolphinNumberWord

 • نسخه ها :

  • 0.0.1 : انتشار اولیه.
  • 0.0.2 (پیش‌فرض): اصلاح RaggedTensor. معادلات و منابع به صورت تک رشته ای با اجزای محدود شده با فاصله نمایش داده می شوند
  • 0.0.3 : منطق را مجدداً برای رسیدگی به موارد لبه شامل مثال‌های بدون منبع معرفی کرد.
 • حجم دانلود : 280.42 KiB

 • حجم مجموعه داده : 1.49 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 3,507
'train' 864
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'ans': Text(shape=(), dtype=string),
  'equations': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'index': int32,
  'sources': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ متن رشته
معادلات متن رشته
شناسه متن رشته
فهرست مطالب تانسور int32
منابع متن رشته
متن متن رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{inproceedings,
author = {Shi, Shuming and Wang, Yuehui and Lin, Chin-Yew and Liu, Xiaojiang and Rui, Yong},
year = {2015},
month = {09},
pages = {},
title = {Automatically Solving Number Word Problems by Semantic Parsing and Reasoning},
doi = {10.18653/v1/D15-1135}
}