دامنه نت

 • توضیحات :

مجموعه داده DomainNet شامل تصاویری از شش حوزه مجزا، از جمله عکس (واقعی)، نقاشی، کلیپ، ترسیم سریع، اینفوگرافی و طرح است. در هر دامنه 48 تا 172 هزار تصویر (در مجموع 600 هزار) وجود دارد که در 345 کلاس طبقه بندی شده اند.

در این نسخه TFDS DomainNet از نسخه پاک شده استفاده می شود.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=345),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64
 • کلیدهای نظارت شده (مشاهده as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{peng2019moment,
 title={Moment matching for multi-source domain adaptation},
 author={Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
 booktitle={Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision},
 pages={1406--1415},
 year={2019}
}

domainnet/real (پیکربندی پیش فرض)

 • حجم دانلود : 5.65 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.75 GiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 52,041
'train' 120906

تجسم

domainnet/نقاشی

 • حجم دانلود : 3.43 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.30 GiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 21,850
'train' 50,416

تجسم

domainnet/کلیپارت

 • حجم دانلود : 1.19 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.27 GiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 14604
'train' 33,525

تجسم

domainnet/quickdraw

 • حجم دانلود : 445.65 MiB

 • حجم مجموعه داده : 435.16 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 51,750
'train' 120750

تجسم

دامنه نت/اینفوگرافیک

 • حجم دانلود : 4.04 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.17 GiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 15582
'train' 36,023

تجسم

domainnet/طرح

 • حجم دانلود : 2.46 GiB

 • حجم مجموعه داده : 2.55 GiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 20916
'train' 48,212

تجسم