امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شکاف

 • توضیحات :

GAP یک مجموعه داده متعادل از نظر جنسیتی است که شامل 8908 جفت برچسب هسته (ضمیر مبهم ، نام پیشین) است که از ویکی پدیا نمونه برداری شده و توسط Google AI Language برای ارزیابی وضوح هسته در کاربردهای عملی منتشر شده است.

شکاف مثال ها
'test' 2000
'train' 2000
'validation' 454
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'A': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'A-coref': tf.bool,
  'A-offset': tf.int32,
  'B': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'B-coref': tf.bool,
  'B-offset': tf.int32,
  'ID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'Pronoun': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'Pronoun-offset': tf.int32,
  'Text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'URL': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-1810-05201,
 author  = {Kellie Webster and
        Marta Recasens and
        Vera Axelrod and
        Jason Baldridge},
 title   = {Mind the {GAP:} {A} Balanced Corpus of Gendered Ambiguous Pronouns},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1810.05201},
 year   = {2018},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1810.05201},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1810.05201},
 timestamp = {Tue, 30 Oct 2018 20:39:56 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1810-05201},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}