امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ted_hrlr_translate

 • توضیحات :

مجموعه داده های حاصل از متن گفتگوی TED برای مقایسه جفت های زبانی مشابه که در آن یکی منبع بالا و دیگری منبع کم است.

@inproceedings{Ye2018WordEmbeddings,
 author = {Ye, Qi and Devendra, Sachan and Matthieu, Felix and Sarguna, Padmanabhan and Graham, Neubig},
 title  = {When and Why are pre-trained word embeddings useful for Neural Machine Translation},
 booktitle = {HLT-NAACL},
 year  = {2018},
 }

ted_hrlr_translate / az_to_en (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از az به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 903
'train' 5،946
'validation' 671
 • ویژگی ها :
Translation({
  'az': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / aztr_to_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از az_tr به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 903
'train' 188.396
'validation' 671
 • ویژگی ها :
Translation({
  'az_tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / be_en_en

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از be to en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 664
'train' 4،509
'validation' 248
 • ویژگی ها :
Translation({
  'be': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / beru_en_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از be_ru به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 664
'train' 212،614
'validation' 248
 • ویژگی ها :
Translation({
  'be_ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / es_to_pt

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از es به pt در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،763
'train' 44938
'validation' 1016
 • ویژگی ها :
Translation({
  'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / fr_to_pt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از fr به pt در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1494
'train' 43،873
'validation' 1،131
 • ویژگی ها :
Translation({
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / gl_to_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از gl به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،007
'train' 10،017
'validation' 682
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'gl': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / glpt_to_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از gl_pt به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،007
'train' 61802
'validation' 682
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'gl_pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / he_to_pt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از او به pt در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،623
'train' 48511
'validation' 1،145
 • ویژگی ها :
Translation({
  'he': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / it_to_pt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از آن به pt در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،669
'train' 46،259
'validation' 1،162
 • ویژگی ها :
Translation({
  'it': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / pt_to_en

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از pt به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،803
'train' 51،785
'validation' 1،193
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / ru_to_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از ru به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5476
'train' 208،106
'validation' 4805
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / ru_to_pt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از ru به pt در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،588
'train' 47،278
'validation' 1،184
 • ویژگی ها :
Translation({
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

ted_hrlr_translate / tr_to_en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از tr به en در متن ساده.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5،029
'train' 182،450
'validation' 4،045
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})