جمع بندی

 • توضیحات :

مجموعه داده خلاصه سازی SummScreen، نسخه بدون نام، بدون نشانه.

تقسیم‌بندی و فیلتر Train/val/test بر اساس مجموعه داده نهایی نشانه‌گذاری شده است، اما رونوشت‌ها و خلاصه‌های ارائه‌شده بر اساس متن غیرتوکن‌سازی شده است.

دو ویژگی وجود دارد:

 • رونوشت: متن کامل قسمت، هر خط از گفتگو با خطوط جدید جدا شده است
 • recap: خلاصه یا خلاصه اپیزودها

 • صفحه اصلی : https://github.com/mingdachen/SummScreen

 • کد منبع : tfds.datasets.summscreen.Builder

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): انتشار اولیه.
 • حجم دانلود : 841.27 MiB

 • کلیدهای نظارت شده (به as_supervised نظارت شده رجوع کنید): ('transcript', 'recap')

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-2104-07091,
 author  = {Mingda Chen and
        Zewei Chu and
        Sam Wiseman and
        Kevin Gimpel},
 title   = {SummScreen: {A} Dataset for Abstractive Screenplay Summarization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2104.07091},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2104.07091},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2104.07091},
 timestamp = {Mon, 19 Apr 2021 16:45:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2104-07091.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

summscreen/fd (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : ForeverDreaming

 • حجم مجموعه داده : 132.99 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 337
'train' 3,673
'validation' 338
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'episode_number': Text(shape=(), dtype=string),
  'episode_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
قسمت_شماره متن رشته
قسمت_عنوان متن رشته
خلاصه کردن متن رشته
عنوان_نمایش متن رشته
رونوشت متن رشته
رونوشت_نویسنده متن رشته

summscreen/tms

 • توضیحات پیکربندی : TVMegaSite

 • حجم مجموعه داده : 592.53 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1793
'train' 18915
'validation' 1795
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'episode_summary': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap_author': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Tensor(shape=(None,), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
قسمت_خلاصه متن رشته
خلاصه کردن متن رشته
recap_author متن رشته
عنوان_نمایش متن رشته
رونوشت متن رشته
رونوشت_نویسنده تانسور (هیچ یک،) رشته