امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

75

 • توضیحات :

میانگین ضرب و شتم 18 بازیکن بیس بال لیگ برتر از طریق اولین 45 ضرب و شتم خود در فصل 1970 ، به همراه میانگین ضرب و شتم برای باقی مانده فصل.

داده ها از جدول مقاله اصلاح شده است ، همانطور که برای مطالعات موردی با استفاده از استن و PyMC3 استفاده می شود ، با اضافه کردن ستون هایی که صریحاً تعداد بمب گذاران را در اوایل فصل و همچنین خفاش ها و بازدیدها برای تمام فصل را فهرست می کند ، اصلاح شده است. .

شکاف مثال ها
'train' 18
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'At-Bats': tf.int32,
  'BattingAverage': tf.float32,
  'FirstName': tf.string,
  'Hits': tf.int32,
  'LastName': tf.string,
  'RemainingAt-Bats': tf.int32,
  'RemainingAverage': tf.float32,
  'SeasonAt-Bats': tf.int32,
  'SeasonAverage': tf.float32,
  'SeasonHits': tf.int32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{efron1975data,
 title={Data analysis using Stein's estimator and its generalizations},
 author={Efron, Bradley and Morris, Carl},
 journal={Journal of the American Statistical Association},
 volume={70},
 number={350},
 pages={311--319},
 year={1975},
 publisher={Taylor \& Francis}
}