امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مانیست

 • توضیحات :

بانک اطلاعاتی MNIST از ارقام دست نویس.

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 60،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}

تجسم