امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

افیون

 • توضیحات :

OPUS مجموعه متون ترجمه شده از وب است.

پیکربندی خود را برای انتخاب جفت داده / زبان برای بارگیری ایجاد کنید.

config = tfds.translate.opus.OpusConfig(
  version=tfds.core.Version('0.1.0'),
  language_pair=("de", "en"),
  subsets=["GNOME", "EMEA"]
)
builder = tfds.builder("opus", config=config)
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('de', 'en')

 • نقل قول :

@inproceedings{Tiedemann2012ParallelData,
 author = {Tiedemann, J},
 title = {Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS},
 booktitle = {LREC}
 year = {2012} }

opus / medical (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : اسناد پزشکی

 • اندازه بارگیری : 34.29 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 188.85 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،108،752

اپوس / قانون

 • شرح پیکربندی : اسناد قانون

 • حجم دانلود : 46.99 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 214.44 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 719،372

اپوس / قرآن

 • شرح پیکربندی : اسناد قرآن

 • حجم دانلود : 35.42 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 117.54 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 537،128

opus / IT

 • شرح پیکربندی : اسناد IT

 • اندازه بارگیری : 10.33 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 42.51 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 347 817

opus / زیرنویس

 • توضیحات پیکربندی : اسناد زیرنویس

 • حجم دانلود : 677.64 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.01 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 22،512،639