دودویی_آلفا ارقام

  • توضیحات :

دودویی 20x16 رقم از «0» تا «9» و بزرگ از «A» تا «Z». 39 نمونه از هر کلاس.

شکاف مثال ها
'train' 1,404
  • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=36),
})
  • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (20، 16، 1) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

  • نقل قول :