امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ارقام_ binary_alpha

  • توضیحات :

رقم باینری 20x16 از "0" تا "9" و بزرگ "A" تا "Z". 39 نمونه از هر کلاس.

شکاف مثال ها
'train' 1404
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

  • نقل قول :


تجسم