امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

snli

 • توضیحات :

مجموعه SNLI (نسخه 1.0) مجموعه ای از 570k جفت جمله انگلیسی انگلیسی نوشته شده برای دسته بندی متعادل با برچسب های حاوی متن ، تناقض و خنثی است که از وظیفه استنباط زبان طبیعی (NLI) پشتیبانی می کند ، همچنین به عنوان شناخت پیامدهای متنی شناخته می شود (RTE)

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 550،152
'validation' 10000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{snli:emnlp2015,
  Author = {Bowman, Samuel R. and Angeli, Gabor and Potts, Christopher, and Manning, Christopher D.},
  Booktitle = {Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)},
  Publisher = {Association for Computational Linguistics},
  Title = {A large annotated corpus for learning natural language inference},
  Year = {2015}
}