گل ها

 • توضیحات :

مجموعه داده‌های ارزیابی برای ترجمه ماشینی با منابع کم: نپالی-انگلیسی و سینهالی-انگلیسی.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores/neen (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده های ترجمه از ne به en.

 • حجم مجموعه داده : 1.89 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 2,835
'validation' 2,559
 • ساختار ویژگی :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
ترجمه
en متن رشته
ne متن رشته

flores/sien

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده های ترجمه از si به en.

 • حجم مجموعه داده : 2.05 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 2766
'validation' 2,898
 • ساختار ویژگی :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'si': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
ترجمه
en متن رشته
سی متن رشته