امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

گلها

 • توضیحات :

مجموعه داده های ارزیابی ترجمه ماشین با منابع کم: نپالی-انگلیسی و سینهالی-انگلیسی.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores / neen (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از ne به en.

 • اندازه مجموعه داده : 1.89 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2835
'validation' 2559
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

flores / sien

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از si به en.

 • اندازه مجموعه داده : 2.05 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2766
'validation' 2898
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'si': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})