امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

e2e_ پاک شد

 • توضیحات :

انتشار به روز شده داده های E2E NLG Challenge با MR تمیز شده. داده های E2E شامل بازنمایی معنای عمل مبتنی بر گفتگو (MR) در حوزه رستوران و حداکثر 5 منبع به زبان طبیعی است ، چیزی که فرد باید پیش بینی کند.

شکاف مثال ها
'test' 4،693
'train' 33،525
'validation' 4،299
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('input_text', 'target_text')

 • نقل قول :

@inproceedings{dusek-etal-2019-semantic,
  title = "Semantic Noise Matters for Neural Natural Language Generation",
  author = "Du{\v{s} }ek, Ond{\v{r} }ej and
   Howcroft, David M. and
   Rieser, Verena",
  booktitle = "Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Generation",
  month = oct # "{--}" # nov,
  year = "2019",
  address = "Tokyo, Japan",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/W19-8652",
  doi = "10.18653/v1/W19-8652",
  pages = "421--426",
  abstract = "Neural natural language generation (NNLG) systems are known for their pathological outputs, i.e. generating text which is unrelated to the input specification. In this paper, we show the impact of semantic noise on state-of-the-art NNLG models which implement different semantic control mechanisms. We find that cleaned data can improve semantic correctness by up to 97{\%}, while maintaining fluency. We also find that the most common error is omitting information, rather than hallucination.",
}