امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

caltech_birds2011

 • توضیحات :

Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200) یک مجموعه داده تصویری با عکسهای 200 گونه پرنده (بیشتر آمریکای شمالی) است. تعداد کل دسته های پرندگان 200 عدد است و 6033 تصویر در مجموعه داده 2010 و 11،788 تصویر در مجموعه داده 2011 وجود دارد. حاشیه نویسی شامل جعبه های محدود کننده ، برچسب های تقسیم بندی است.

شکاف مثال ها
'test' 5،794
'train' 5994
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=200),
  'label_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@techreport{WelinderEtal2010,
Author = {P. Welinder and S. Branson and T. Mita and C. Wah and F. Schroff and S. Belongie and P. Perona},
Institution = {California Institute of Technology},
Number = {CNS-TR-2010-001},
Title = { {Caltech-UCSD Birds 200} },
Year = {2010}
}