امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

xnli

 • توضیحات :

XNLI زیرمجموعه ای از چند هزار مثال از MNLI است که به 14 زبان مختلف ترجمه شده است (برخی از منابع کم سابقه). همانند MNLI ، هدف پیش بینی دلالت متنی است (آیا جمله A دلالت دارد / متناقض است / هیچ یک از جمله های B نیست) و یک کار طبقه بندی است (با توجه به دو جمله ، یکی از سه برچسب را پیش بینی کنید).

شکاف مثال ها
'test' 5،010
'validation' 2،490
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'el': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'th': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}