امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

so2sat

 • توضیحات :

So2Sat LCZ42 یک مجموعه داده متشکل از رادار دیافراگم مصنوعی ثبت شده و وصله های تصویری نوری چند طیفی است که توسط ماهواره های سنجش از دور Sentinel-1 و Sentinel-2 و برچسب مناطق آب و هوایی محلی (LCZ) مربوطه به دست آمده است. این مجموعه داده در 42 شهر در سراسر قاره ها و مناطق فرهنگی جهان توزیع شده است.

مجموعه داده کامل ( all ) از 8 کانال Sentinel-1 و 10 Sentinel-2 تشکیل شده است. متناوباً ، می توان زیرمجموعه rgb را انتخاب کرد ، که فقط شامل باند های فرکانس نوری Sentinel-2 است ، که به عنوان JPEG کوچک و رمزگذاری شده است.

آدرس پایگاه داده: http://doi.org/10.14459/2018MP1454690 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها

so2sat / rgb (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : کانالهای RGB Sentinel-2

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'sample_id': tf.int64,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

so2sat / همه

 • شرح پیکربندی : 8 کانال Sentinel-1 و 10 Sentinel-2

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'sample_id': tf.int64,
  'sentinel1': Tensor(shape=(32, 32, 8), dtype=tf.float32),
  'sentinel2': Tensor(shape=(32, 32, 10), dtype=tf.float32),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None