امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tf_flowers

  • توضیحات :

مجموعه بزرگی از تصاویر گلها

شکاف مثال ها
'train' 3،670
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

  • نقل قول :

@ONLINE {tfflowers,
author = "The TensorFlow Team",
title = "Flowers",
month = "jan",
year = "2019",
url = "http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz" }

تجسم