امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

dsprites

 • توضیحات :

dSprites یک مجموعه داده از اشکال 2D است که از نظر رویه ای از 6 فاکتور مستقل مستقل حقیقت تولید می شود. این عوامل رنگ، شکل، مقیاس، چرخش، x و y از مواضع یک جن.

تمام ترکیبات احتمالی این نهفته ها دقیقاً یکبار وجود دارند و کل تصاویر = 737280 را تولید می کنند.

مقادیر عامل نهفته

 • رنگ سفید
 • شکل: مربع ، بیضی ، قلب
 • مقیاس: 6 مقدار به طور خطی در [0.5 ، 1] فاصله دارند
 • جهت گیری: 40 مقدار در [0 ، 2 pi]
 • موقعیت X: 32 مقدار در [0 ، 1]
 • موقعیت Y: 32 مقدار در [0 ، 1]

ما هر بار یک مورد نهان متفاوت بودیم (شروع از موقعیت Y ، سپس موقعیت X و غیره) ، و تصاویر را به ترتیب ثابت ذخیره می کنیم. از این رو ترتیب در بعد اول ثابت است و به شما امکان می دهد تا مقدار نهفته های مربوط به آن تصویر را ترسیم کنید.

ما مقادیر نهفته را عمداً انتخاب کردیم تا کمترین تغییر مرحله را داشته باشیم در حالیکه از متفاوت بودن همه خروجی های پیکسل اطمینان حاصل کنیم. هیچ سر و صدایی اضافه نشده است.

شکاف مثال ها
'train' 737،280
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 1), dtype=tf.uint8),
  'label_orientation': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=40),
  'label_scale': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  'label_shape': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'label_x_position': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=32),
  'label_y_position': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=32),
  'value_orientation': tf.float32,
  'value_scale': tf.float32,
  'value_shape': tf.float32,
  'value_x_position': tf.float32,
  'value_y_position': tf.float32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{dsprites17,
author = {Loic Matthey and Irina Higgins and Demis Hassabis and Alexander Lerchner},
title = {dSprites: Disentanglement testing Sprites dataset},
howpublished= {https://github.com/deepmind/dsprites-dataset/},
year = "2017",
}

تجسم