امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مالاریا

 • توضیحات :

مجموعه داده های مالاریا در مجموع شامل 27558 تصویر سلولی با نمونه های مساوی از سلولهای انگلی و ضد عفونی از تصاویر اسلاید نازک اسمیر خون سلولهای تقسیم شده است.

شکاف مثال ها
'train' 27،558
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}

تجسم